Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

O nás

Spoločnosť ARGUSS s. r. o. Bratislava, sa už od roku 1994 podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR. Spoločnosť sa profesionálne zaoberá nakladaním s odpadmi v rozsahu katalógu odpadov ustanovenom vyhláškou č. 365/2015 Z. z. MŽP SR.

 
  
 

Naša spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Prevádzkujeme vlastné prevádzky, ktoré sú zamerané hlavne na recyklačné technológie umožňujúce materiálové alebo energetické zhodnotenie odpadov.

 

 

Stali sme sa zakladajúcim členom Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve – APOH. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve založená 28. júna 1999 bola prvým stavovským združením subjektov podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Asociácia sa stala rešpektovaným partnerom štátnej správy i subjektov ovplyvňujúcich tvorbou legislatívy rozvoj a smerovanie odpadového hospodárstva v Slovenskej republike.

 

V roku 2006 sme v spolupráci s ďaľšími deviatimi spracovateľmi elektroodpadu založili stavovské združenie Asociáciu spracovateľov elektroodpadu ASEO. Asociácia spracovateľov elektroodpadu je najväčším stavovským združením autorizovaných spracovateľov elektroodpadu v Slovenskej republike. Jej základným cieľom je napomôcť implementácii európskej legislatívy upravujúcej spracovanie elektroodpadu do našej národnej legislatívy a rozvoj zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu v Slovenskej republike za pomoci výrobcov a dovozov elektrozariadení a nimi vytvorených kolektívnych systémov.

 

Ako riadny člen Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve APOH a Asociácie spracovateľov elektroodpadu ASEO sme sa dobrovoľne zaviazali riadiť sa pri svojej činnosti Morálnym kódexom a svoju podnikateľskú filozofiu podriaďujeme uvedenému Morálnemu kódexu

 

 

Pri plnení požiadaviek zákazníkov spolupracujeme s viacerými partnermi s podobným zameraním na celom území Slovenskej republiky tak, aby sa náklady zákazníka minimalizovali pri súčasnom ekologickom spracovaní odpadov v zmysle princípov trvale udržateľného rozvoja a platnej legislatívy. V našej práci využívame environmentálny manažérsky systém podľa normy STN ISO 14001 / EN ISO 14001:2004. Jeho zavedenie a uplatňovanie v našej spoločnosti bolo preukázané certifikačným auditom v dňoch 1.6. a 2.6. 2004. Aktuálny certifikát o uplatňovaní systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nám bol udelený pre oblasti: Recyklácia a zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, spracovanie elektroodpadov, úprava kontaminovaných zemín biodegradáciou, úprava odpadov na energetické zhodnotenie, mechanická úprava odpadov a skartácia, zber a preprava odpadov.

 

V našej práci využívame aj systém manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001:2008 pre oblasti: Recyklácia a zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, spracovanie elektroodpadov, úprava kontaminovaných zemín biodegradáciou, úprava odpadov na energetické zhodnotenie, mechanická úprava odpadov, zber a preprava odpadov.

 

 

Dňa 5.2.2004 navštívili naše stredisko predstavitelia nášho dlhoročného a významného obchodného partnera – spoločnosti OSRAM SLOVAKIA a.s. páni Dipl. Ing. Johan Műllaer (generálny riaditeľ) a Ing. Andrej Árendáš, (obchodný riaditeľ). Prítomná bola aj pani Monika Greczmiel, z mníchov-skej centrály spoločnosti OSRAM GmbH, ktorá má na starosti životné prostredie a technickú bezpečnosť spoločnosti OSRAM GmbH.
Konateľ spoločnosti RNDr. Vojtech Chovanec, prítomných oboznámil s vývojom spoločnosti, a predviedol používane technológie na spracovanie výbojových svetelných zdrojov s obsahom ortutí. Vzácna návšteva prejavila spokojnosť s dosahovanými výsledkami v oblasti spracovania svetelných zdrojov s obsahom ortuti. Na záver sa prerokovali možnosti rozšírenia spolupráce v ďalšom období.

 

 

Dňa 6.12.2004 udelilo Ministerstvo životného prostredia SR, našej spoločnosti ako prvej spoločnosti v SR, autorizáciu na zhodnocovanie odpadu - svetelné zdrojov s obsahom ortuti. Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, môžu pôvodcovia odpadu - svetelné zdroje s obsahom ortuti, tento druh odpadu od 1.1.2005, odovzdávať na zhodnocovanie len držiteľovi autorizácie.

 

Autorizácia sa vyžaduje pre odpady kat.č.:

 

060404 – odpady obsahujúce ortuť
200121 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť.

 

 

Dňa 26.7.2005, nám MŽP SR pod č.j. 139/A/2005 - 6.2, udelilo autorizáciu na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení v rozsahu všetkých desiatich kategórií elektrozariadení.

 

 

Dňa 15. 10. 2005 nám boli udelené certifikáty, osvedčujúce, že naša spoločnosť a naše prevádzky spĺňajú podmienky riadenia podľa kritérií európskeho štandardu EFB (Entsorgungsfachsbetrieb) Európskeho spoločenstva združení pre nakladanie s odpadmi (EVGE) so sídlom v Kolíne nad Rýnom.

Certifikáty nám na základe auditu udelilo Združenie pre udeľovanie certifikátu Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi (ZOPNO) v Slovenskej republike.

Naša spoločnosť získala cenu Zlatý mravec 2013 v kategórií  Firemné  odpadové hospodárstvo za projekt Zber a spracovanie svetelných zdrojov s obsahom ortuti v SR.

 

Projekt realizujeme od roku 1995. Za obdobie od roku 1995 až do dnešných dní (2022) sme vyzbierali a spracovali spolu viac ako 2 000 t ton svetelných zdrojov s obsahom ortuti, čo predstavuje cca 9,5 mil ks. svetelných zdrojov s obsahom ortuti. Získali sme pritom okrem iných výstupov aj 1 519 ton skla, 19,6 ton Al, 7,1 ton železa, 6,43 ton mosadze a 47 kg ortuti.

 

Cena nám bola odovzdaná dňa 14.11.2013 na 9. medzinárodnom kongrese Deň odpadového hospodárstva. Cenu odovzdával štátny tajomník MŽP SR  Ing. Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ  ASPEK Ing. Pavol Jech.

 

 

 

 

 

 

Disponujeme unikátnou diskontinuálnu linkou na spracovanie televíznych obrazoviek a monitorov. Linka spracúva ročne cca 20 tisíc kusov obrazoviek a monitorov. V prvej etape sa obrazovky rozrežú na prednú časť vyrobenú zo špeciálneho skla s obsahom bárya a zadnú, kónusovú časť s obsahom olova. Každá časť sa následne samostatne spracuje tak aby sklo neobsahovalo žiadne kovové časti, luminofór ani naparené technologické povlaky kovov.
Takto vyčistené sklo sa expeduje do sklárne v ČR ktorá ho využije pri výrobe nových TV obrazoviek.
Uvedením linky do prevádzky dosahujeme takmer 90 % mieru recyklácie TV prijímačov a monitorov.


Na snímke je sklo z kónusovej časti TV obrazovky po spracovaní.

 

 

ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh