Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Aktuality

Na tejto stránke sú uvedené aktuálne oznamy našej spoločnosti.

 

Pravidlá prijímania Lítiových batérií spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

 

Obsah batérií je škodlivý pre životné prostredie. Po skončení životnosti sa stávajú nebezpečným odpadom, ktorý podlieha prísnym pravidlám zberu, skladovania a spracovania.

 

Batérie založené na Li-on technológii sa po mechanickom poškodení, opotrebovaní, vadou výrobku,   zhorení stávajú odpadom, ktorý podlieha špecifickým prísnym kritériám nakladania.

 

Keďže sú lítiové batérie samovznietiteľné s limitovanými možnosťami hasenia, je ich preprava a skladovanie  žiadané v špeciálnych kontajneroch, ktoré zamedzia náhlemu vznieteniu. 

 

 

Lítiové batérie zaraďujeme pod katalógové číslo 160605 a 200134 (predpokladá sa , že čoskoro príde na úrovni EÚ k zmene a batérie by mali dostať nové katalógové číslo a budú zaradené medzi nebezpečné odpady).

 

UN KÓD 3090 – nedobíjateľné batérie a 3480 dobíjateľné batérie.

 

Proces nakladania z Li-batériami sa stal veľmi nákladný a preto je spoločnosť ARGUSS, s.r.o. nútená s platnosťou od 1.11.2023 zaviesť nasledovné poplatky:

 

        1. Netriedené batérie priemyselné a prenosné (z e-bikov, mobilov, tabletov, kolobežiek, náradia, el. cigariet;              záložných  systémov, RC modelov, PC, fotokamier, Li-Pol sád pre modelárov, ...) - 4,50€/kg

        2. Lítiové batérie LTC (označené ako LS, TADIRAN, EVE) - 10,50€/kg

        3. Gombíkové – 5,50€/kg

 

Ceny sú stanovené bez DPH.

 

Cena odberu a následného zhodnotenia sa určuje na základe technického stavu Li batérií a zloženia oxidov kovov v Li batériách.

 

Odber Li batérií musí byť vopred ohlásený, aby sme vedeli zabezpečiť prepravu v špeciálnych prepravných obaloch. Poškodené a nepoškodené batérie musia byť pripravené oddelene.

 

V prípade dovozu Li batérií na naše stredisko LOK, bude odpad prebratý len ak bude dovezený v bezpečnostných obaloch tak aby bolo zamedzené náhlemu vznieteniu.

 

Konečná cena lítiových batérií bude určená na prevádzke spoločnosti ARGUSS, s.r.o. podľa zatriedenia v zmysle cenníka.

 

Po prijatí odpadu pošle spoločnosť ARGUSS, s.r.o. objednávateľovi správne zatriedenie, ako aj presné netto váhy. Tieto budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu.

     

Vážení obchodní partneri,

 

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že po neplánovanej technickej údržbe zariadenia na spracovanie elektroodpadov s obsahom ortuti (ortuťových žiariviek, výbojky..), budeme s platnosťou od 26.6.2023 opäť prijímať odpady tohto druhu. Prijímanie odpadov bude postupné, podľa vyťaženosti zariadenia a skladovacích priestorov strediska v Loku – informácie o možnosti dovozu je nutné diskutovať s  p. Ing. Kazíkom – tomas.kazik@arguss.sk; 0918 648 172.

 

Prosím venujte pozornosť podmienkam prijatia predmetného odpadu:

 

1.   Ortuťové žiarivky a výbojky musia byť  uložené neporušené, suché, čisté   v pôvodných kartónových prepravných obaloch, resp. v iných pevných obaloch na to určených (v krajnom prípadne zviazané spolu lepiacou páskou, aby sa tak zabránilo rozbitiu počas prepravy a pri manipulácii).

 

2.   Na obaloch musí byť  vyznačený počet žiariviek/výbojok a priložený identifikačný list nebezpečného odpadu.

 

3.  V prípade, že žiarivky a výbojky budú rozbité, musí objednávateľ vopred pri objednávaní služby upozorniť dodávateľa na túto skutočnosť, z dôvodu zvýšeného bezpečnostného rizika. V tomto prípade, musí byť použitý vhodný, hermeticky uzatvorený pevný obal tak, aby sa zamedzilo úniku ortuťových pár. Takýto obal musí byť označený čitateľným a viditeľným výstražným nápisom „ROZBITÉ“, umiestneným na viditeľnom mieste obalu.

 

4.   Odber rozbitých žiariviek a výbojok je z uvedeného dôvodu samostatne spoplatnený sumou 100,00€ za každý kontaminovaný odpad v danom obale.

 

5.  Z dôvodu bezpečnosti našich pracovníkov, prijímame elektroodpad s obsahom ortuti od zberových spoločností výhradne v uzatvárateľných kontajneroch, určených na zber žiariviek (nie v IBC kontajnerov a sudoch, nie s obsahom iných druhov svetelných zdrojov, prípadne teplomerov).

 

Ostatné podmienky obchodného vzťahu ostávajú nezmenené.

 

Vopred ďakujeme za akceptovanie podmienok a zároveň sa ospravedlňujeme za vzniknuté problémy, ktoré  boli vyvolané okolnosťami mimo našej kontroly.

 

ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh