Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Politika spoločnosti

K naplneniu garancií ale aj pre potreby neustáleho rozvoja spoločnosti, uplatňovania najvyšších branžových štandardov a plnenia požiadaviek systému integrovaného manažérstva sa spoločnosť zaväzuje:

 

  • Trvalo napĺňať požiadavky zákazníkov so zreteľom na ich spokojnosť s neustálim  zlepšovaním efektívnosti systému integrovaného manažérstva
  • Pritom vždy rešpektovať a dodržiavať platné zákony v oblasti odpadového hospodárstva a iné právne predpisy v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP a svoje podnikateľské zámery realizovať vždy v súlade so všeobecne platnými etickými princípmi.
  • Prepravu nebezpečných odpadov realizovať vždy v súlade s platnými predpismi a dohodou ADR
  • V prípade možnosti zásadne uprednostniť zhodnotenie odpadov, ich regeneráciu alebo materiálovú recykláciu,  prípadne energetické využitie, tak aby sa potenciál odpadov prednostne zužitkoval pred ich zneškodnením
  • Prevádzkovať zariadenia na zhodnocovanie odpadov ktoré vyhovujú zásade najlepšej dostupnej techniky zohľadňujúc jej ekonomickú dostupnosť a opodstatnenosť
  • V každej našej činnosti, od rozhodovacích procesov až po samotný výkon jednotlivými pracovníkmi klásť dôraz na bezpečné a zdravé pracovné podmienky, na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia, na prevenciu znečisťovania životného prostredia a tak prispievať k bezpečnej prevádzke, minimalizácii prípadných rizík a k trvalému zlepšovaniu manažérstva a výkonnosti ochrany životného prostredia, BOZP a kvality poskytovaných služieb.
  • Zvyšovať odbornosť pracovníkov vrátane ich ekologického povedomia, BOZP  a aj tým prispieť k zvyšovaniu kvality a k znižovaniu environmentálnych a zdravotných rizík
  • Svojim pracovníkom umožniť podieľať sa na vytváraní bezpečného pracovného prostredia, navrhovať zlepšenie bezpečnosti  a tak prispievať k zabezpečeniu bezpečnosti práce v spoločnosti 
  • Rešpektovať a riadiť sa princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Túto zásadu vyžadovať aj u spolupracujúcich subdodávateľských spoločností.
ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh