Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Aktuality

Na tejto stránke sú uvedené aktuálne oznamy našej spoločnosti.

Od 1.3.2016 sme na základe požiadaviek objednávateľov zmenili spôsob odoberania chladív na zneškodnenie alebo regeneráciu. Chladivá prečerpáme priamo u zákazníka z jeho fľaší prípadne aj priamo zo zariadení. Odobraté chladivo sa na mieste aj odváži a vystavia sa doklady o jeho odbere, potrebné k fakturácii a na dokladovanie spôsobu nakladania s chladivami.

 

Odobraté chladivá sa odovzdajú na regeneráciu alebo zneškodnenie v spaľovni nebezpečných odpadov podľa požiadavka objednávateľa.

 

Od uvedeného termínu už nepreberáme fľaše s chladivami od pôvodcov. Odber chladív je možný už len prečerpaním chladív priamo u zákazníka  do našich prepravných fľaší, prípadne ak zákazník dovezie fľašu s chladivami k nám na stredisko v obci Lok, po predchádzajúcej dohode, chladivo sa prečerpá a fľaše si zákazník može odviezť.

 

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

 

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a spoločnosti ARGUSS, s. r. o.

 

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu a nasledovných podmienok:

 

 

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 

Staré náterové hmoty

 

Odpadové rozpúšťadlá

 

Pesticídy

 

Oleje a tuky

 

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

 

 

Batérie a akumulátory

 

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

 

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)

 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

 

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom školivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO, a. s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZBERU

 

 

Jesenný zber 2019

 

Termín zberu 5. 10. 2019:

 

8.00 – 10.00 h

MČ Záhorská Bystrica, Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici

MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred bývalou požiarnou zbrojnicou

MČ Karlova Ves, Majerníkova ulica, parkovisko pri MŠ

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Lamač, Segnáre – obratisko MHD

MČ Devín, Hradná ulica, pri dvore požiarnej zbrojnice

MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici

 

 

Termín zberu 12. 10. 2019:

 

8.00 – 9.00 h

MČ Rača, Jurkovičova ulica (cca 20 m od Alstrovej)

 

9.10 – 10.00 h

MČ Rača, Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného

 

8.00 – 10.00 h

MČ Vrakuňa, Žitavská 5, objekt Žitava

MČ Nové Mesto, areál EKO podniku na Račianskej ulici

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Vajnory, Roľnícka 261, vchod z ulice Pri pastierni

MČ Podunajské Biskupice, areál MÚ, Žiacka 2

MČ Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

 

 

Termín zberu 19. 10. 2019:

 

8.00 – 10.00 h

MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto

MČ Jarovce, kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

MČ Ružinov, Ružová dolina, pri základnej škole

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

MČ Petržalka, Ovsištské námestie č. 1, vedľa OD Jednota

 

 

Naša spoločnosť  získala cenu Zlatý mravec 2013 v kategórií  Firemné  odpadové hospodárstvo  za projekt  Zber  a spracovanie svetelných zdrojov s obsahom ortuti v SR.

 

Projekt  realizujeme od roku 1995. Za obdobie od roku 1995 až do dnešných dní  sme vyzbierali a spracovali spolu 1 570,6 ton svetelných zdrojov s obsahom ortute, čo predstavuje cca 8 mil ks. svetelných zdrojov s obsahom ortute. Získali sme pritom okrem iných výstupov aj 1 288 ton skla, 16,6 ton Al, 7,1 ton železa, 5,54 ton mosadze a 47 kg ortute.

 

Cena nám bola odovzdaná dńa 14.11.2013 na 9. medzinárodnom kongrese Deň odpadového hospodárstva. Cenu odovzdával štátny tajomník MŽP SR  Ing. Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ  ASPEK Ing. Pavol Jech.

 

Zvozné okruhy

Týmto oznamujeme našim zmluvným partnerom, fyzickým a právnickým osobám, že v roku 2017 organizujeme zvozové okruhy za účelom odberu odpadov v dvoch termínoch:


jarný v termíne od 9. 4. 2018 do 29. 6. 2018
a
jesenný v termíne od 1. 10. 2018 do 14. 12. 2018

V prípade, že požadujete odobrať odpad v jarnom termíne, žiadame Vás o obratom o oznámenie predpokladaných množstiev odpadov podľa druhov, telefonicky , faxom, mailom, poštou alebo vyplnením objednávky. V prípade, že máte záujem o odber odpadov až v jesennom termíne, žiadame Vás o nahlásenie aktuálnych množstiev odpadov až v termíne po 10. 9. 2018. Záujemcov najmä v jesennom termíne žiadame, aby záujem o odber odpadov nahlásili najneskôr do termínu 23. 11. 2018. V prípade, že záujemca nahlási požiadavku na odber odpadov po tomto termíne, nemôžeme mu garantovať odber odpadov do konca roka 2018.

Po nahlásení množstva a sortimentu odpadov, upresníme s Vami termín odberu odpadov. Odber odpadov nie je viazaný na avizované zvozové okruhy! Odpady odoberáme od našich zákazníkov počas celého roku.

Zároveň si dovoľujeme oznámiť naším zákazníkom, že naša spoločnosť zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu katalógu odpadov. V prípade záujmu obratom vyhotovíme a zašleme cenovú ponuku na odber odpadov.


Objednávkový formulár

Ponuka na odber zásypovej zeminy

Ponúkame bezplatný odber cca 20 000 ton zásypovej zeminy, uloženej na našom stredisku Senec.

Zemina je piesočnato-hlinitá s obsahom drobného skeletu, vhodná na výstavbu ciest, zásyp terénnych nerovností, prekrytie skládok a pod.

 

 

Všetkým pôvodcom svetelných zdrojov a osvetľovacích telies ponúkame bezplatný odber nefunkčných svetelných zdrojov (ortuťové žiarivky a výbojky, sodíkové výbojky, halogenidové výbojky, kompaktné žiarivky, soláriové trubice).
Bezplatne odoberieme aj odpadové oleje.
Pokiaľ pôvodca odpadu produkuje aj elektroodpad ponúkame mu ďalšiu výhodu vo forme bezplatného odberu všetkých troch druhov odpadu: svetelne zdroje a osvetľovacie telesá, odpadové oleje, elektroodpad (okrem skupín 8, 9, 10).

Podmienkou je uzavretie zmluvy na odber uvedených odpadov.

Prepravu odpadu zabezpečíme na naše náklady. Podľa individuálnych podmienok je možné dohodnúť s každým pôvodcom aj ďalšie zvýhodnenia.

Objednávkový formulár

Dňa 15. 10. 2005 nám boli udelené certifikáty, osvedčujúce, že naša spoločnosť a naše prevádzky spĺňajú podmienky riadenia podľa kritérií európskeho štandardu EFB (Entsorgungsfachsbetrieb) Európskeho spoločenstva združení pre nakladanie s odpadmi (EVGE) so sídlom v Kolíne nad Rýnom.

Certifikáty nám na základe auditu udelilo Združenie pre udeľovanie certifikátu Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi (ZOPNO) v Slovenskej republike.
Dňa 26.7.2005, nám MŽP SR pod č.j. 139/A/2005 - 6.2, udelilo autorizáciu na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení v rozsahu všetkých desiatich kategórií elektrozariadení.
Dňa 6.12.2004 udelilo Ministerstvo životného prostredia SR, našej spoločnosti ako prvej spoločnosti v SR, autorizáciu na zhodnocovanie odpadu - svetelné zdrojov s obsahom ortute. Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, môžu pôvodcovia odpadu - svetelné zdroje s obsahom ortute, tento druh odpadu od 1.1.2005, odovzdávať na zhodnocovanie len držiteľovi autorizácie.
Autorizácia sa vyžaduje pre odpady kat.č.:
060404 – odpady obsahujúce ortuť
200121 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť.
V dňoch 1. - 2. júna 2004 bol v našej spoločnosti vykonaný certifikačný audit a následne nám bol udelený Certifikát o uplatňovaní environmentál-neho manažérskeho systému podľa normy STN ISO 14001 / EN ISO 14001:1996 pre oblasti: Recyklácia a zhodnocovanie odpadov, Zneškodňovanie odpadov a Preprava odpadov
Začiatkom februára sme uviedli do prevádzky druhú časť unikátnej diskontinuálnej linky na spracovanie televíznych obrazoviek a monitorov. Linka spracúva ročne cca 20 tisíc kusov obrazoviek a monitorov. V prvej etape sa obrazovky rozrežú na prednú časť vyrobenú zo špeciálneho skla s obsahom bárya a zadnú, kónusovú časť s obsahom olova. Každá časť sa následne samostatne spracuje tak aby sklo neobsahovalo žiadne kovové časti, luminofór ani naparené technologické povlaky kovov.
Takto vyčistené sklo sa expeduje do sklárne v ČR ktorá ho využije pri výrobe nových TV obrazoviek.
Uvedením linky do prevádzky dosahujeme takmer 90 % mieru recyklácie TV prijímačov a monitorov.


Na snímke je sklo z kónusovej časti TV obrazovky po spracovaní.

Dňa 5.2.2004 navštívili naše stredisko predstavitelia nášho dlhoročného
a významného obchodného partnera – spoločnosti OSRAM SLOVAKIA a.s. páni Dipl. Ing. Johan Műllaer (generálny riaditeľ) a Ing. Andrej Árendáš, (obchodný riaditeľ). Prítomná bola aj pani Monika Greczmiel, z mníchov-skej centrály spoločnosti OSRAM GmbH, ktorá má na starosti životné prostredie a technickú bezpečnosť spoločnosti OSRAM GmbH.
Konateľ spoločnosti RNDr. Vojtech Chovanec, prítomných oboznámil s vývojom spoločnosti, a predviedol používane technológie na spracovanie výbojových svetelných zdrojov s obsahom ortute. Vzácna návšteva prejavila spokojnosť s dosahovanými výsledkami v oblasti spracovania svetelných zdrojov s obsahom ortute. Na záver sa prerokovali možnosti rozšírenia spolupráce v ďaľšom období.

ARGUSS s. r. o.
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 
Linka len pre občanov (bezplatná):
od 8:00 do 16:00

0800 500 011

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh