Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Politika spoločnosti

K naplneniu garancií ale aj pre potreby neustáleho rozvoja spoločnosti, uplatňovania najvyšších branžových štandardov a plnenia požiadaviek systému integrovaného manažérstva sa spoločnosť zaväzuje:

  • Trvalo napĺňať požiadavky zákazníkov so zreteľom na ich spokojnosť s neustálim zlepšovaním efektívnosti systému integrovaného manažérstva.
  • Pritom vždy rešpektovať a dodržiavať platné zákony v oblasti odpadového hospodárstva a iné právne predpisy v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP a svoje podnikateľské zámery realizovať vždy v súlade so všeobecne platnými etickými princípmi.
  • Prepravu nebezpečných odpadov realizovať vždy v súlade s platnými predpismi a dohodou ADR.
  • V prípade možnosti zásadne uprednostniť zhodnotenie odpadov, ich regeneráciu alebo materiálovú recykláciu, prípadne energetické využitie, tak aby sa potenciál odpadov prednostne zužitkoval pred ich zneškodnením.
  • Prevádzkovať zariadenia na zhodnocovanie odpadov ktoré vyhovujú zásade najlepšej dostupnej techniky zohľadňujúc jej ekonomickú dostupnosť a opodstatnenosť.
  • V každej našej činnosti, od rozhodovacích procesov až po samotný výkon jednotlivými pracovníkmi klásť dôraz na prevenciu a tak prispievať k bezpečnej prevádzke, minimalizácii prípadných rizík a neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia, BOZP a kvality poskytovaných služieb.
  • Zvyšovať odbornosť pracovníkov vrátane ich ekologického povedomia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a aj tým prispieť k zvyšovaniu kvality a k znižovaniu environmentálnych a zdravotných rizík.
  • Rešpektovať a riadiť sa princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Túto zásadu vyžadovať aj u spolupracujúcich subdodávateľských spoločností.

V Bratislave dňa 1. 9. 2008

Ing. Mária Kepková
riaditeľka
ARGUSS s. r. o.
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 
Linka len pre občanov (bezplatná):
od 8:00 do 16:00

0800 500 011

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh